کاغذ زباله نیست آن را دور نریزیم/ بازیافت کاغذ باطله، کسب و کاری سبز و اقتصادی

ظروف یکبارمصرف آلومینیومی
می 13, 2018
نی نوشیدنی
نوامبر 25, 2018

کاغذ زباله نیست آن را دور نریزیم/ بازیافت کاغذ باطله، کسب و کاری سبز و اقتصادی

کاغذ زباله نیست آن را دور نریزیم/ بازیافت کاغذ باطله، کسب و کاری سبز و اقتصادی

آیا میدایند برای ﺗﻮﻟﻴﺪ 1ﺗﻦ ﻛﺎﻏﺬ باید ١٨ ﺩﺭﺧﺖ قطع شود،برای تهیه کاغذ مورد استفاده در کشور باید سالانه حداقل ۱۴ میلیون درخت قطع گردد.

مفهوم بازیافت

انجام عملیات های خاصی بر روی برخی از مواد دور ریختنی و زاید برای استفاده دوباره بیان نموده اند. درجهان امروز مواد متعددی از زباله های شهری که حجم زیادی را شامل می شوند ، قابلیت بازیافت دارند و کاغذ یکی از این مواد با ارزش است به عنوان سلطان زائدات لقب گرفته است.
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺟﺰو جدانشدنی ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ. و اصول ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ اﻳﺠﺎﺏ نیز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﻭ ﻛﺎﺭﺗﻦ، ﺷﻴﺸﻪ ، ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺯﺑﺎﻟﻪ، ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻓﻦ، ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ، ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﻭ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺩﻓﻊ اولویت دارد.
بر اساس آمارهای منتشر شده ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﺎﻏﺬ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ١١ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ که ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ٧٠ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺳﺎﻻﻧﻪ حدود ٧٧٠ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ( ۷۷۰ هزار تن ) ﻛﺎﻏﺬ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.
و با توجه به اینکه برای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻛﺎﻏﺬ باید ١٨ ﺩﺭﺧﺖ قطع شود. برای تهیه کاغذ مورد نیاز ایران باید سالانه حداقل ۱۴ میلیون درخت قطع گردد.
از آنجا که ﻛﺎﻏﺬ های باطله به عنوان ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻏﺬ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ شود لذا بازیافت کاغذهای باطله می تواند سبب جلوگیری ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻲ ﺭﻭﻳﻪ ﭼﻮﺏ درختان ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺭﺯ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬ،ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ توسط کارخانه ها،™ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺮﮊﻱ، کاستن حجم زباله های دفن شده در زمین، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ زباله، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﻓﻊ شود.
اولین و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺩﺭ ﻣﺒﺪﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺯﺍﻳﺪﺍﺕ کاغذ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋلـﻤﻲ، ﺁﻣـﻮﺯﺷﻲ و … ﻣﻲ ﺑاشند، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﻛﺎﻏﺬ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ویژه ای ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
لذا پیشنهاد می شود در دانشگاه ها، مدارس، ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ها، ﭼﺎپخانه ها، مراکز ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍتی ﻭ. ﻛﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺯﺍﻳﺪﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ سطل های ﻭﻳﮋﻩ ای در اتاق ها، راهروها و … برای جمع آوری کاغذهای باطله ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮد.

چه خوب میشود که ما هم این فرهنگ را در منزل و محل کارمان پیاده سازی نماییم و کاغذها را به عنوان زباله تلقی نکنیم.

در همین راستا شرکت سامان پلاست اقدام به عرضه سطلهای بازیافت زباله در اندازه های 20 و 40 لیتری نموده است.

 

 

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.(09143079763)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *