دلی 250 با درب – صنایع پلاستیک خوزستان

دلی 270 لولایی – صنایع پلاستیک خوزستان
دلی 270 لولایی – صنایع پلاستیک خوزستان
مارس 27, 2017
دلی 200 با درب – صنایع پلاستیک خوزستان
دلی 200 با درب – صنایع پلاستیک خوزستان
مارس 27, 2017

دلی 250 با درب – صنایع پلاستیک خوزستان

دلی 250 با درب – صنایع پلاستیک خوزستان

دلی 250 با درب – صنایع پلاستیک خوزستان