تعیین محل احداث گلخانه

تعیین محل احداث گلخانه: یکی از اولین تصمیماتی که باید اتخاذ شود، این است که گلخانه به صورت یک واحد جداگانه، در تماس با ساختمان‌های موجود و یا بصورت بخشی از ساختمانهای جدید ساخته شود. گلخانه‌های متصل به هم معمولاً هزینه‌های ساخت و گرمایش کمتری داشته و دسترسی آسانتری دارند، اما گیاهان نورکمتری دریافت می‌کنند. […]

برخی از عوامل موثر در رشد گیاهان در گلخانه ها

برخی از عوامل موثر در رشد گیاهان در گلخانه ها : 1-تهویه تهویه یکی از مهمترین اجزای یک گلخانه موفق است. اگر تهویه مناسب وجود نداشته باشد، گلخانه ها و گیاهان در حال رشد آن ها مستعد مشکلات می شوند. هدف اصلی تهویه تنظیم دما و رطوبت در حد بهینه و اطمینان از حرکت هوا […]